Pirkimo-pardavimo taisyklės

TINKLALAPIO, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS
  • Pardavėjas –L ygumuslides.lt atstovaujantis fizinis asmuo.
  • lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu slidespigiau.lt.
  • Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  • Pardavėjo partneris – fizinis arba juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www.slidespigiau.lt, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.
  • Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, pirkėjo ūgis, batų dydis, prekių pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas, Pirkėjo lytis ir amžius.
  • Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.slidespigiau.lt taisyklės.
  • Paskyra – Pirkėjo registravimosi slidespigiau.lt rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita.
 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Pažymėdamas varnelę „susipažinau ir sutinku su slidespigiau.lt tinklalapio taisyklėmis“, sutinku, kad mano vardą, pavardę, ūgį, svorį, batų dydį, miestą, elektroninį paštą bei telefono numerį slidespigiau.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tinklalapio tiesioginės rinkodaros tikslas – siųsti personalizuotą (asmeninį) pasiūlymą su parinktomis prekėmis, kurios sudarytų lygumų slidinėjimo komplektą. Daugiau apie pasiūlymus galite skaityti čia: Nuoroda: https://slidespigiau.lt/apie-pasiulymus
  • Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 1.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti 1.1 punkte nurodytos varnelės. Jei 1.1 punkte nurodytą varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 1.1 punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi gali rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių.
  • Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo tinklalapyje slidespigiau.lt, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
   • jei yra Pirkėjo sutikimas;
   • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
   • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
  • Pirkėjas turi šias teises:
   • žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
   • susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus
   • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
   • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų tinklalapyje slidespigiau.lt.
  • Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo
   • pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar
   • buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas,
   • jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar
   • esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
  • Remiantis Taisyklių 10.2.2, 10.3.3 ir 10.4.3 punktais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
  • Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės tinklalapio slidespigiau.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio slidespigiau.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės slidespigiau.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės slidespigiau.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją tinklalapyje slidespigiau.lt nurodytais kontaktais.
  • Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą šiame Taisyklių punkte nurodytu elektroninio pašto adresu [email protected] iš Taisyklių 1.2. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
 2. PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS
  • Šios prekių, užsakytų naudojant ryšio priemones arba ne prekybos patalpose, grąžinimo ir keitimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato tokių prekių grąžinimo ir keitimo sąlygas bei tvarką, o taip pat išdėsto informaciją, privalomą pateikti pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Šios prekės Pardavėjas yra Rolandas Mockaitis, ind. veiklos paž. nr. 615879, reg. adresas Babinių sodų 18-oji g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Pardavėjas“).
  • Pardavėjas suteikia 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantiją visoms prekėms. Keturiolikos kalendorinių dienų laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių pristatymo dienos.
  • Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais (LR Civilinio kodekso 6.367 str. 7. p.)).
  • Įsigijus netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi Civiliniame kodekse ir Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse, patvirtintose LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217, nustatytas teises. Jei pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma slidespigiau.lt taisyklių nustatyta pinigų grąžinimo tvarka.
  • Jei grąžinama prekė (-ės) yra pakuojama, pakavimo išlaidos nekompensuojaos. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos.
   • Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   • Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
   • Grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
   • Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
   • Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
   • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo pirkėjo gauta;
   • Grąžinant prekę būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą;
  • Pinigų grąžinimo, prekės keitimo kita preke sąlygos ir tvarka:
   • Būtina užpildyti prekių grąžinimo sąskaitą, kuri gaunama kartu su siuntiniu. Šioje sąskaitoje pirkėjas turi nurodyti prekės grąžinimo priežastį, pageidavimą (ar grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke) ir pasirašyti. Grąžinamą (-as) prekę (-es) Pirkėjas turi pažymėti varnele;
   • Pinigai grąžinami naudojant tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo, pinigams už prekes grąžinti.
  • Visi skundai dėl prekės gali būti teikiami Pardavėjui elektroniniu paštu [email protected] arba mobilaus telefono numeriu +370 647 07397.
  • Pardavėjas suteikia teisę savo pirkėjui LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsisakyti pirkimo-pardavio sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones arba sudarytos ne prekybos patalpose, pranešant apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Atsisakant pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, prekė turi būti grąžinama. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus laikantis šių Taisyklių 2.8 punkte nustatytos tvarkos. Prekės grąžinimui taikomos šių taisyklių 2.6 ir 2.7 punktuose nustatytos sąlygos.
  • Prekė pristatoma, pirkėjo pasirinkimu, arba pirkėjo nurodytu adresu, arba į pirkėjo pasirinktą vietą tik tuo atveju, jeigu taip sutarta perkant prekę internetu arba telefonu ir jeigu už atitinkamą prekės pristatymo būdą pirkėjas apmokėjo mokėdamas už prekę.
  • Visais atvejais Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka pirkėjas. Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje slidespigiau.lt.